tlog@tlog.com.tr (0212) 888 1 888

  • tr
  • us

ÜLKELER

Avusturya Kabotaj Sorunu Nedir?

Avusturya yetkilileri 2010 yılının başında Trieste Limanından Türk plakalı çekiciler tarafından çekilen Türk plakalı yarı römorkların, 21 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Teknik Komitesi Toplantısında belirlenen özel ibareli süper bonus belgeleri olmaksızın Avusturya toprakları yükleme/boşaltma operasyonlarını AB içinde taşıma olarak değerlendirmektedir. Bu sebeple, ülkemizden Ro-Ro ile Trieste Limanına gönderilen römork/yarı römorkları yine Türk plakalı bir çekici ile alıp Avusturya içerisine boşaltmak isteyen firmaların çıkışta “özel ibareli Avusturya süper bonus belgesi” alması gerekmektedir.  Aksi takdirde 25.000€ civarında kabotaj cezası alınmaktadır.

 
Fransa Kabotaj Sorunu Nedir?

Ülkemizden Ro-Ro hatları ile Fransa limanlarına varış yapan Türk plakalı römork/yarı römorklar limandan yine Türk plakalı bir çekici tarafından alınıp Fransa toprakları içerisinde herhangi bir yükleme/boşaltma işlemi yapılır ise Fransız makamları tarafından kabotaj olarak değerlendirilmekte ve 30.000€’ya varan cezalar uygulanmaktadır. Bu tip taşımalar ancak Fransa’yı transit geçmek suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple, Türk taşımacısı Fransa varışlı Ro-Ro hatlarına araçlarını ya komple bindirmekte, ya UBAK izin belgesi kullanmakta ya da Fransa limanlarında Fransız plakalı bir çekici ile çektirme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 

 
Bulgaristan’da En Çok Alınan Cezalar Hangileridir?

Dışişleri Bakanlığımız tarafından Bulgaristan’da uygulanan cezalara ilişkin gönderilen bilgilendirme metninde en çok dikkati çeken uygulama ise AETR Konvansiyonu çerçevesinde uyulması zorunlu olan sürüş ve dinlenme saatleridir. Bu kapsamda, uluslar arası taşımacılık yapan sürücülerimizin günlük ve haftalık dinlenme sürelerine riayet etmeleri, geriye dönük 28 günlük takograf kayıtlarını (analog ve/veya sayısal) muhafaza etmeleri ve kayıtlarının mevcut olmadığı zamanlar için ise yine AETR Konvansiyonu’nda son hali bulunan “İzin ve Hastalık Formunu” yapılan kontrollerde ibraz etmeleri gerekmektedir. Bulgaristan ceza çeşitleri ve miktarlarını belirtir bilgi notu ve izin formu Bulgaristan ülke dosyasında bulunmaktadır. Türk nakliyecisinin geçiş belgeleri, UBAK, takograf gibi konularda en çok ceza ödediği ülke Bulgaristan’dır.

 
Bir Türk Plakalı Araç Romanya’dan 3. Ülke Taşıması Yapabilir Mi?

Romanya ile yapılan ikili toplantılar neticesinde yıllık belirlenen geçiş belgesi kotasında Türk araçları için 3. ülke taşımasına yer verilmemiştir. Bir Türk plakalı araç Romanya’dan aldığı bir yükü ancak UBAK izin belgesi ile yine UBAK üyesi bir ülkeye gerçekleştirebilir.

 
Almanya Çok Girişli Belgelerinin Farkı Nedir?

Ülkemize tahsis edilen geçiş belgelerinin bir kısmı tek girişli iken bir kısmı ise bir sene boyunca herhangi bir sayı kısıtlaması olmaksızın birden fazla kullanılabilmektedir. Hollanda, Almanya, Belçika, Gürcistan ve Fransa’da çok girişli belgelerimiz mevcuttur. Almanya ile ülkemiz arasında belirlenen geçiş belgesi kotasında da çok girişli belgeler mevcuttur. Ancak diğer ülkelerden farklı olarak, bir Almanya çok girişli belgesini o firmaya ait sadece 5 araç kullanabilmektedir.

 

 
Macaristan ve Romanya Ücretli Geçiş Belgeleri Ne Zaman Dağıtılıyor?

Macaristan ve Romanya transit geçişlerimiz için ülkemize her sene ücretli ve ücretsiz transit geçiş belgeleri tahsis edilmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı tarafından söz konusu belgeler, nakliyecimizin maliyetlerini dengeleyebilmek adına bir ay ücretli/bir ay ücretsiz olarak birlikte açılmaktadır. Her yılın ilk ayı iki ülke için ücretsiz geçiş belgesi açılmaktadır.

 
İtalya ve Slovenya’da Kiralık/Leasing Araçlara Uygulanan Kısıtlama Nedir?

İtalya’da kiralık ya da leasingli araçların kullanılması yasak olup bu gibi durumlarda araç 3 ay boyunca bağlanmakta ve maliyeti yüksek TIR parklarına çekilmektedir.

Slovenya’da ise aşağıdaki şartların sağlanması durumunda kiralık/leasing araç izni vardır;

•Slovenya, Türk nakliyecilerinin kiralık araç kullanmasını kabul etmiştir, bu itibarla, kiralama sözleşmesinin aslının ve noterden onaylı İngilizce veya Slovence tercümesinin (Almanca kabul edilmemektedir) mutlaka çekici araçta bulundurulması gerekmektedir. Söz konusu sözleşme anlaşılır ve açık olmalıdır.

•Öte yandan aracın ve şoförün (beynelmilel ehliyet, maaş bordrosu, işe giriş bildirgesi vb.) belgelerinin de tam olması gereklidir.


 
AB 200 Litre Uygulaması Nedir? Hangi Ülkelerde Uygulanmaktadır?

AB’nin 1315/88 Sayılı Tüzüğü 112inci Maddesinde; Topluluk gümrük bölgesine giren özel, ticari taşıtlar, motosikletler ve özel amaçlı konteynerlerin standart depolarındaki akaryakıt ithalat vergilerinden muaftır denilmektedir. Madde 113’te ise, ticari taşıtlar ve özel amaçlı konteynerlerın standart depolarındaki akaryakıt söz konusu olduğunda ise, Üye Ülkeler bu desteğin uygulanmasını her bir araç, özel amaçlı konteyner ve seyahat için 200 litre ile sınırlayabilir denilmektedir.

Söz konusu direktif “uygulamada” geçerli değildir. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri kendi insiyatifleri doğrultusunda 200 litre uygulamasını zaman zaman yürürlüğe sokmuştur.

Günümüz itibari ile uygulamanın geçerli olduğu ülke Yunanistan’dır.  09.06.2010 tarihi itibariyle Yunanistan’a yapılan girişlerde Türk plakalı araçlara kontroller yapılmaya başlanmıştır ve depolarında 200 litrenin üzerinde akaryakıt bulunan araç sürücülerinden fazla her litre için 0.58 Euro ücret ödemeleri talep edilmektedir.

Ayrıca Fransa, ülkeye Toulon Limanı üzerinden Ro-Ro ile giriş yapmış olan araçlara bazı dönemlerde kontroller gerçekleştirmekte ve söz konusu kısıtlama nedeni ile ceza uygulamaktadır.


 
İtalya Römork-Çektirme Belgesi Karşılığı Ödül Belgesi Tahsis Nasıl Yapılmaktadır? Başvuru Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

2007 yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesine göre, İtalya’da İtalyan plakalı çekicilere römork çektiren firmalarımıza Ulaştırma Bakanlığımız tarafından bu çektirmeleri karşılığında 3 (üç) adet römork çektirmesi karşılığında 1 (bir) adet İtalya geçiş belgesi ödül olarak tahsis edilmektedir.

Kullanılan Römork Çektirme Belgeleri 3’er aylık dönemler halinde aşağıdaki hususlar dikkate alınarak UND’ne teslim edilmektedir. Dernek tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilen belgelerin karşılığında hak edilen ödül belgeleri İtalya hükümeti tarafından teslim alındıkları tarihte hazırlanan bir Liste ile duyurulmaktadır. 

Başvuruların döneminde ve aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir;

• İtalyan kontrol makamlarınca mühürlenmiş römork çektirme belgesinin aslı ibraz edilecektir.
• İtalyan taşımacı tarafından kesilen faturanın aslı veya ikinci sureti geçiş belgesi ekinde yer almalıdır.
• Faturalar çekme işlemini yapan ve İtalyan Taşımacılar Birliğine kayıtlı bir şirket tarafından düzenlenecektir.
• Fatura üzerinde römork çektirme belgesinin numarası, çektirmeyi gerçekleştiren İtalyan çekicinin plakası, firmanın İtalyan Taşımacılar Birliğindeki kayıt numarası, römorkun hareket ve varış yerlerinin (ve tersi) yazılı olması şarttır.
• Tüm belgeler ait oldukları dönem içinde ve bir asıl + 2 kopya şeklinde olmak üzere ayrı ayrı hazırlanmış 3 dosya şeklinde UND’ye teslim edilecektir.


 
  Türkiye ile Suriye Arasındaki Kapı Kapandı, Körfez Ülkelerine Ulaşım Sağlanabilir mi?

Evet. Türkiye ve Mısır arasındaki 2 Ro-Ro hattı bu imkânı vermektedir. Ayrıca Lübnan’a Ro-Ro seferleri başlamıştır.

 
Azerbaycan’a Vize Gerekir mi?

İlgili ülkeye vize gerekmekte olup, Türkiye’deki Azerbaycan Büyükelçiliklerinden veya Tiflis’deki Azerbaycan Büyükelçiliğinden vize alınabilmekte, sınıra kesinlikle vizesiz gidilmemesi gerekmektedir.

 
Rusya’ya Taşıma Nasıl Yapabilirim?

Mevcut sistem içinde Rusya ikili geçiş belgeleri Rusya’ya taşıma yapan C türü, L2 ve M3 firmalara her bir Rus aracı yüklemeleri karşılığında 1 adet hakediş geçiş belgesi olarak tahsis edilir.

R2 yetki belgesi sahiplerine ise her bir Rus aracı yüklemeleri karşılığında 1 adet hakediş geçiş belgesi tahsis edilir. R2 yetki belgesi sahipleri bu belgelerini bir ay içerisinde kullandırtmak zorundadırlar. Bir ay içerisinde belgelerini kullandırmayan R2 yetki belgesi sahiplerine, söz konusu belgeleri kullandırıncaya kadar hakediş geçiş belgesi tahsis edilmez.

R2 hariç, C türü, L2 veya M3 yetki belgesi sahipleri kendilerine tahsis edilen Rusya ikili geçiş belgelerini, başka firmalara devredemez ve kullandıramazlar.

Rus taşıtı yüklemelerine ilişkin evrakların yükleme tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde TOBB’a ibraz edilmesi şarttır. Bu süreden sonra yükleme evraklarını ibraz eden firmalara 1 Rus aracı yüklemesi karşılığında sadece ½ oranında hakediş geçiş belgesi tahsis edilir.

Taşımacılar, Rus taşıtı yüklemelerine ilişkin kanıtlayıcı evrakları (Navlun faturası ve/veya Tahsilat makbuzu, Rus aracı tescil belgesi, Tasdikli Gümrük Beyannamesi veya Serbest Bölge İşlem Formu veya TIR Karnesi ekli Transit Dilekçe, CMR, Rus aracı sürücü pasaportu ve T.C Geçiş Belgesi fotokopilerini) geçiş belgesi dağıtım bürolarına teslim edecektir. Bu belgelerden herhangi birini usulsüz olarak düzenleyip ibraz eden veya sahtesini üretenler ile belgeler üzerinde silinti, kazıntı veya ekleme yapmak suretiyle yanlış ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen firmalara, bu Esaslarda ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan müeyyidelerin yanı sıra bir yıl süresince Rusya geçiş belgesi de tahsis edilmez.

Bir Gümrük Beyannamesi veya bir Serbest Bölge İşlem Formu kapsamında birden fazla Rus taşıtı yüklemesi yapan firmaların, bu Yönerge’nin 13 üncü maddesi B-Özel Şartlar bölümünün altıncı fıkrasında belirtilen yükleme evraklarını her bir taşıma için ayrı olarak ibraz etmesi halinde de bu taşımalar Rus yüklemesi olarak değerlendirilir.