tlog@tlog.com.tr (0212) 888 1 888

  • tr
  • us

1) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi nedir ve bu sayılar ne anlama gelmektedir?

TGTC’de kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’dur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

Örnek:           540761               90                      90                                 11
                  AS Nom.kodu     Cn Kodu     Milli alt açılım kodu     İstatistik Kodu

2) Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?

BTB, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.

3) BTB talebi ücretli midir?

BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

4) BTB Başvuru Formu nasıl temin edilebilir?

BTB başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.

5) BTB başvurusu nereye yapılır?

BTB başvurusu, BTB Başvuru Formu ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Halihazırda BTB düzenleme yetkisi, gümrük laboratuarı bulunan İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara, ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilmiştir.

6) BTB başvuruları hangi bilge ve belgeleri içermelidir?

BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:

a) Hak sahibinin adı ve adresi,
b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi,
c) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,
ç) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi,
d) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),
e) Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b),
f) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.

7)  BTB’den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?

Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

8) BTB hangi durumda iptal edilir?

Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

9) BTB, hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

BTB;

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
c) BTB nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

10) Geçerliliğini yitiren BTB kullanılabilir mi?

Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

11) AB üyesi ülkeler ile 3 üncü ülkelerin kullandığı tarife pozisyonlarının (fatura, taşıma belgesi vb. belgeler üzerinde yer alan) ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığı var mıdır?

Bu belgeler üzerinde yer alan tarife pozisyonları, ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmamakla birlikte söz konusu belgeler muhteviyatı eşyanın tarife pozisyonunun tespiti esnasında yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu Armonize Mal Tanımı ve eşya kodlanmasına ilişkin uluslar arası sözleşmeyi kullanan tüm ülkelerde tarife pozisyonlarının ilk 6 hanesinin, AB üyesi ülkelerde ise eşyanın tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin aynı olması gerektiği unutulmamalıdır.

12) Halen yürürlükte olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’ne nasıl erişilebilinir?

Bakanlığımıza ait www.gumrukticaret.gov.tr adresi altında III-TARİFE CETVELİ ikonları seçilmek suretiyle yürürlükte olan TGTC’ye fasıl bazında ulaşmak ve buradan indirmek mümkündür.

13) Müsteşarlığımızca düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerine ulaşmak mümkün müdür?

Söz konusu BTB’lere Bakanlığımıza ait www.gumrukticaret.gov.tr adresi altında IV-BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ ikonları seçilmek suretiyle ulaşmak mümkündür. Ancak, buradan sadece eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, BTB’nin referans numarası ve eşyanın resmine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

14) Bir eşyanın tarife pozisyonunu (GTİP) ve bu eşyaya uygulanacak vergi oranlarını nasıl öğrenebilirim?

GTİP tespit talepleri Bakanlık tarafından karşılanmamakta fakat 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 10) ve 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümleri gereği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgisi başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Eşyanın tarifesiyle ilgili olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC), TGTC Açıklama Notları, AB Kombine Nomanklatür Açıklama Notları, Sınıflandırma Avileri, muhtelif sınıflandırma kararlarına bakılabilir. (Söz konusu metinler Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Genelge olarak web sitesinde yer almaktadır.)

Eşyanın tarifesi öğrenildikten sonra bu eşyaya uygulanacak vergi oranları veya dış ticaret önlemlerinin ilgili Kurum dan öğrenilmesi gerekmektedir. Örneğin gümrük vergileri için Ekonomi Bakanlığı; ÖTV, KDV için Maliye Bakanlığı vb.) Gümrük Tarife Cetvelindeki vergi oranları uygulamada kullanılmamaktadır.

15) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan tarife-eşya sınıflandırılmasına ilişkin mevzuata nasıl ulaşılabilinir?

Bakanlığımız tarafından çıkarılarak Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat aşağıdaki listede belirtilmiştir:

KOD RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI KONU

1) 12.07.2004/25520 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları-(AB Sınıflandırma Tüzükleri) (Seri No:1)
2) 11.07.2007 /26579 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları )(Seri No: 10)
3) 29.01.2008 /26771  27/12/2007 tarih ve  2007/13066 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamenin eki sınıflandırma görüşleri
4) 13.03.2008 /26815 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-BTB) (Seri No:10)
5) 13.09.2008 /26996(Mükerrer) (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:1)
6) 07.11.2008 /27047 Gümrük Genel Tebliği (Tarife Bilgisi)(Seri No:11)
7) 24.07.2009 / 27298 Gümrük Genel Tebliği (Tarife sınıflandırma Kararları) (Seri No:11)
8) 11.11.2009 / 27403 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife-BTB) (Seri No: 12)
9) 06.02.2010 / 27485 Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları (Seri No:2)
10) 12.09.2010 / 27697 Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 12)
11) 27.10.2010 /27742 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ
(Tarife-BTB)(Seri No:13)"